Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA

TELEFON KONTAKTOWY: (14) 688 86 58, wew. 28

 

ZADANIA ŚWIETLICY:

– Organizacja pełnej opieki nad uczniami w godzinach 6:30-16.30;

– Organizacja pomocy w nauce;

– Organizacja zabaw w grupach oraz indywidualnie;

– Wdrażanie do poszanowania sprzętów szkolnych, własności wspólnej i osobistej;

– Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;

– Zapoznanie z bezpieczeństwem podczas zajęć;

– Zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie, stosowanie form grzecznościowych;

– Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym.

W ŚWIETLICY ORGANIZOWANE SĄ ZAJĘCIA Z ZAKRESU:

– Rozwijania sprawności manualnych (rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie, szycie, wydzieranie, klejenie itp.);

– Zabaw ruchowych;

– Dbania o prawidłową postawę dzieci w czasie nauki i zabawy;

– Dbania o utrwalenie nawyków higieny osobistej;

– Doskonalenia umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego;

– Relaksacji, zajęcia indywidualne;

– Przygotowywania i przeprowadzania akcji charytatywnych, według potrzeb.