Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tarnowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności opisanych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty PDF nie są edytowalne.
 • Brak alternatywy w postaci tekstu dla każdej treści nietekstowej.
 • Brak alternatywy w postaci tekstu dla mediów zmiennych w czasie.
 • Brak tytułu opisowego i informacyjnego mówiącego o stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-11
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Tajchner.
 • E-mail: sp3tarnow@interia.pl
 • Telefon: 14 688-86-58

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie
 • Adres: 33-100 Tarnów
  ul. Kopernika 10
 • E-mail: sekretsp3@umt.tarnow.pl
 • Telefon: 14 688 86 58

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przy wejściu do budynku szkoły nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • w szkole znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych,
 • osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi,
 • w budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz,
 • budynek nie posiada wind,
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tekst do odczytu maszynowego